ANBI Hospice Oudewater

Stichting Hospice Oudewater is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Voor diegene die geld aan de Stichting Hospice Oudewater wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk om te weten dat wij, met deze ANBI status, zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Alles wat u ons schenkt of nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan mensen die gebruik maken van de palliatieve zorg, die wij bieden in Hospice Oudewater. Daarnaast kunt u bij uw aangifte inkomstenbelasting een gift aftrekken onder het onderdeel “giften”.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn organisaties die een ANBI status hebben, verplicht bepaalde gegevens op de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek te bevorderen.

GEGEVENS

Het volledige ANBI publicatieplicht formulier is hier te vinden.

Hieronder vindt u de gegevens voor de Stichting Hospice Oudewater:

Statutaire naam
Stichting Hospice Oudewater

Adres
Kerkwetering 11
3421 TS Oudewater

Telefoonnummer
0348 506803

Fiscaal nummer
8509.50.843

Secretariaat
Stichting Hospice Oudewater
Mevr. C. Hagoort-Hamoen
Waardsedijk 39
3425 TC Snelrewaard
Tel. 06 33 245809
E-mail bestuur@hospiceoudewater.nl
Kamer van Koophandel nr. 53623274
Bankrekeningnummer NL10RABO0162656750

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Stichting Hospice Oudewater is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting, draagt zorg voor de uitvoering van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering ervan.
Bekijk hier de huidige samenstelling van het bestuur.

BELEIDSPLAN

Voor het jaar 2020 – 2021 heeft de Stichting een beleidsplan opgesteld.
Het beleidsplan en de bijbehorende begroting zijn onderdelen van de beleidscyclus. Van belang is om terug te kijken op voorgaande perioden en deze te evalueren. Tevens is het belangrijk om de huidige maatschappelijke ontwikkelingen goed te volgen en daar een concrete vertaling van te maken voor het werkterrein van de stichting. Het volledige beleidsplan is hier te vinden.

Beloning
Stichting Hospice Oudewater volgt voor haar medewerker(s) op bepaalde onderdelen de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg.
De bestuursleden van de stichting en de vrijwilligers ontvangen geen standaardvergoeding, zoals te zien is in de jaarrekening.

DOELSTELLING

De doelstelling van de Stichting Hospice Oudewater is omschreven in de statuten.

Stichting Hospice Oudewater heeft tot doel:

  • Het verlenen van kwalitatief hoogstaande zorg aan gasten in de terminale levensfase, waarbij culturele achtergrond, geloofs- of levensovertuiging geen rol speelt.
  • Het verrichten van alle handelingen die met voorgenoemde verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn in de ruimste zin van het woord.
  • Het exploiteren van een hospice in Oudewater.
  • De stichting heeft geen winstdoelstelling en haar activiteiten zullen daarop afgestemd zijn.

Visie

  • Mensen de mogelijkheid geven om in een vertrouwde omgeving de laatste levensfase door te brengen.
  • De aanvullende en ondersteunende hulp op een hoog kwalitatief niveau door vrijwilligers uit te laten voeren en onder begeleiding van een vaste coördinator.
  • Er een directe verbinding is met de plaatselijke gemeenschappen.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Stichting Hospice Oudewater is een stichting zonder winstoogmerk. Door het Ministerie van VWS wordt een subsidie verleend op basis van het aantal verzorgde gasten. Daarnaast is er een grote mate van (financiële) ondersteuning uit de samenleving in de vorm van sponsoring (ook in natura), fondsen en incidentele acties. Ook de gemeente Oudewater draagt haar steentje bij.

De Stichting Vrienden van het Hospice Oudewater ondersteunt zoveel mogelijk de financiën door het werven van vrienden (donateurs) en door het uitvoeren van bijzondere fondsenwervende activiteiten.

In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording terug.

Klik hier voor het meest recente jaarverslag en hier voor jaarrekening van Hospice Oudewater.

Nadere informatie

Mocht u nader geïnformeerd willen worden, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij geven u desgewenst aanvullende informatie. U kunt zich ook wenden tot de plaatselijke huisartsen, alsmede tot de verwijzend verpleegkundigen van de ziekenhuizen en verzorgingshuizen in uw omgeving.

CONTACT